top of page

עולם חסד יבנה

יחד בונים את בית המקדש!

צום ט' אב נועד לתיקון הלב! להרבות אהבת חינם - חורבן הבית היה על שנאת חינם

חז"ל אמרו שעל ידי שלוש פעולות האדם עושה תשובה - קול (תפילה), צום וממון, ומשיב את המצב לתיקונו. היום יותר מתמיד!

באמת החסד - שלוחת החסד של אומת אמת
בונים לב!

ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם

Children Studying Alphabet

יבנה המקדש באהבת חינם

בית המקדש נחרב על שנאת חינם, קודם כל נחרב לב האדם ואז הבית הגשמי.
במרכז הלימודי של אומת האמת וענף החסד אנחנו עובדים כל הזמן לבנות את הלב! איך מקיימים את האהבה, את האחדות והערבות! הדרך שלנו היא הקניית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים בתחום הנפשי והרגשי ומתן תמיכה כלכלית למשפחות נזקקות. 

 

התמיכה שלכם בפעילות מוסיפה עוד לבנים לבית המקדש בלב כל אחד מישראל!
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בתרומות על בסיס חודשי בסכום של 50 ש"ח


או לתרום כמניין "לב" - 32 ש"ח למשפחות נזקקות
בטופס למטה

תורמים כמניין "לב" - 32 ש"ח למשפחות נזקקות

ובונים את בית המקדש שבלב!

צום ט' אב - צדקה

!תודה על תרומתך

* ניתן לבחור כל סכום החל מ - 32 ש"ח
Happy Siblings

ואהבת לרעך כמוך

"

bottom of page