top of page
מתנות לאביונים מותאם לדף נחיתה באתר.jpg

בחודש אדר אנחנו זוכים לקיים שתי מצוות חשובות - זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים

עולם חסד יבנה

אמת החסד" - אהבת הזולת"

Children Studying Alphabet

אמת החסד תעביר את התרומות שלכם לנזקקים

המנהג של "זכר למחצית השקל" מקורו בתורה, כשבורא עולם הראה למשה רבינו שאפילו עם נתינה קטנה כמו 'מחצית השקל', ניתן לכפר על חטא גדול כמו חטא העגל, כאשר עושים את זה מכל הלב! גם אתם יכולים לזכות במצווה הזו!

על ידי תרומה של 26 ש"ח (זהו סכום 'מחצית השקל' עבור אדם אחד).
התרומה מוקדשת לצורכי תורה כמו: תלמידי חכמים, בתי מדרש ובתי כנסיות.

יש שנוהגים שגם נשים יתנו זכר למחצית השקל כיוון שיש בזה כפרה לנפש.

 

תרומה למחצית השקל

הקמפיין הסתיים

!תודה על תרומתך

*כאשר תורמים עבור מספר אנשים - יש להכפיל את סכום התרומה במספר האנשים
Happy Siblings

מצוות מתנות לאביונים

בחג פורים יש לנו ארבע מצוות המקרבות בין איש לרעהו, אחת מהן היא מתנות לאביונים: יש לתת מתנה אחת לשני אביונים או סכום כסף בו ניתן לעשות סעודה (למשל מנת פלפל או פיצה אישית).

סכום התרומה הכולל צריך להיות כ- 40 ש"ח (כלומר לכל אביון 20 ש"ח, כך שיוכל לקנות אוכל לסעודה). 
נשים וגברים חייבים במצווה זו מגיל מצוות.
צוות "אמת החסד" יעביר את התרומה לנזקקים מוקדם ביום חג הפורים, כדי שיוכלו לרכוש אוכל לסעודת פורים. תזכו למצוות!

 תרומה עבור מתנות לאביונים

הקמפיין הסתיים

!תודה על תרומתך

*כאשר תורמים עבורמספר אנשים - יש להכפיל את סכום התרומה במספר האנשים
bottom of page