top of page
פדיון כפרות 1.jpg

עולם חסד יבנה

לקראת ראש השנה, אנו מזמינים אתכם לקיים את המנהג של "פדיון נפש" עם אומת האמת, ולתמוך במשפחות נזקקות.

אמת החסד" - אהבת הזולת"

כל התרומות יעברו ל"תו לחיים" - רכישת תווי קניה למשפחות נזקקות

Children Studying Alphabet

אמת החסד תעביר את התרומות שלכם לנזקקים

פדיון נפש היא בקשה שהאדם פונה לבורא עולם שיפדה את נפשו בכספי הפדיון.
כספי הפדיון משמשים לתמיכה בתורה ולעשיית חסד, ובזכות זה פודה את נפשו. חז"ל קוראים לכסף בשם "דמים". התורה גם מלמדת אותנו ש"הדם הוא הנפש".
לכן, אדם יכול על ידי צדקה לזכות בנפשו!
התורה והחסד הם מעשי השפעה - "ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום".

אנחנו מזמינים אתכם ליפדות את נפשכם בצדקה, לקראת ראש השנה, שהוא יום של דין ומשפט.
טוב לזכות גם אחרים ולפדות אותם.

תרומה לפדיון נפש

!תודה על תרומתך

*לתרומה עבור מספר אנשים - יש להכפיל את סכום התרומה במספר האנשים
bottom of page